อ.พิสมัย ผุยผัน

อ.พิสมัย ผุยผัน

 

ตำแหน่ง : อาจารย์แผนกคอมพิวเตอร์

สำเร็จการศึกษา :  ปริญญาโท 

สาขาวิชา : เทคโนโลยีการศึกษาทางอาชีวะและเทคนิคศึกษา

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต(ค.อ.ม.)

มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

คติประจำตัว : The past cannot be changed, forgotten, edited or erased; it can only be ACCEPTED.

Client

10

Date

20 November 2019

Tags

Teacher Computer