โครงสร้างแผนกคอมพิวเตอร์

 

 

อาจารย์สุทิน พยนต์เลิศ

หัวหน้าภาคคอมพิวเตอร์

 

 

รองหัวหน้าแผนก

 

 

 

อาจารย์นาตยา สมบูรณ์กุล

รองหัวหน้าแผนกฝ่ายวิชาการ

 

อาจารย์วชรพร สีหะ

รองหัวหน้าแผนกฝ่ายกิจกรรม

 

อาจารย์เกษราพร วิวัฒนะ

รองหัวหน้าแผนกฝ่ายพัฒนานักศึกษา

 

อาจารย์เอ็นดู ชาญชิต

รองหัวหน้าแผนกฝ่ายผู้ช่วยอาจารย์

 

 

อาจารย์ประจำฝ่าย

 

อาจารย์ฝ่ายวิชาการ

 

อาจารย์ฝ่ายกิจกรรม

 

 อาจารย์ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

 

อาจารย์ฝ่ายสารสนเทศ

 

 

 

 

อาจารย์กิ่งทอง คชาโภชน์

อาจารย์ฝ่ายวิชาการ

 

อาจารย์จริยา ธัญญสิทธิ์

อาจารย์ฝ่ายกิจกรรม

 

อาจารย์แสงรวี กังวานเลิศปัญญา

อาจารย์ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

 

อาจารย์จุลนที สีสายชล

อาจารย์ฝ่ายสารสนเทศ

 

 

 

อาจารย์ขวัญจิต สันติสถาพรสุข

อาจารย์ฝ่ายวิชาการ

 

อาจารย์พิสมัย ผุยผัน

อาจารย์ฝ่ายกิจกรรม

 

อาจารย์อานัต ทรงฉลาด

อาจารย์ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

 

อาจารย์อภินันท์ สมบูรณ์กุล

อาจารย์ฝ่ายสารสนเทศ

 

 

 

อาจารย์พันธุ์ธัช บัวรุ่งสวัสดิ์

อาจารย์ฝ่ายวิชาการ

 

อาจารย์สมพร เล่ห์เหลี่ยม

อาจารย์ฝ่ายกิจกรรม

 

อาจารย์จันทิรา กาญจนพันธุ์

อาจารย์ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

 

อาจารย์วสันต์ ศรีบัว

อาจารย์ฝ่ายสารสนเทศ

   

 

 

   

อาจารย์ปัญจพร ศรีสวรรค์

อาจารย์ฝ่ายกิจกรรม

 

อาจารย์ศุภศิษฎ์ สุทธากูล

อาจารย์ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

 

อาจารย์วุฒินันท์ กลั่นดาวลอย

อาจารย์ฝ่ายสารสนเทศ

   

 

 

   

อาจารย์ไพรวัลย์ ไต่เมฆ

อาจารย์ฝ่ายกิจกรรม

 

อาจารย์กฤษณะ สันติสถาพรสุข

อาจารย์ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

 

อาจารย์วิวรรธน์ ตุลยวัตวรกุล

อาจารย์ฝ่ายสารสนเทศ

   

 

   
   

อาจารย์ปรวีร์ ถนอมคุณ

อาจารย์ฝ่ายกิจกรรม

 

อาจารย์ประเสริฐ ศศิธนภูดินันท์

อาจารย์ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

   
   

       
   

อาจารย์อรุณี ประกอบผล

นิสิตฝึกสอนฝ่ายกิจกรรม

 

 

   
   

       
   

อาจารย์ณัฐดา ยาสมุด

นิสิตฝึกสอนฝ่ายกิจกรรม

       

 

ฝ่ายประกันคุณภาพ

และวิจัยแผนก

 

 

 

 

 

 

 

           

อาจารย์พัทธนันท์ เกิดแก้ว

ฝ่ายประกันคุณภาพและวิจัยแผนก