ตารางบูมแผนกคอมพิวเตอร์ 2562

 

 

สัปดาห์ท่ี่ 4 (11 - 15 มิถุนายน 2562)

 

วัน

คาบ 9 [15.20 - 16.10]  

 คาบ 10 [16.10 - 17.00] 

อังคาร   TMD.2/2 + TMD.1/1
พุธ

SIT.2/1 + TIT.1/1

TMD.2/2 + TMD.1/2

TCM.2/1 + SCM.1/1

TMD.2/1 + SCM.1/2

พฤหัสบดี  

SIT.2/1 + SIT.1/1

SCM.2/1 + SCM.1/1

TCM.2/1 + TCM.1/1

ศุกร์ SCM.2/1 + SCM.1/2

TMD.2/2 + SIT.1/1

TMD.2/1 + TMD.1/1

SIT.2/1 + TMD.1/2

เสาร์  

SCM.2/1 + TIT.1/1

TMD.2/1 + TCM.1/1

 

 

 

 

สัปดาห์ท่ี่ 5 (19 - 22 มิถุนายน 2562)

 

วัน

คาบ 9 [15.20 - 16.10]  

 คาบ 10 [16.10 - 17.00] 

อังคาร   SIT.2/1 + SCM.1/1
พุธ

 

TMD.2/2 + SCM.1/2

 

SIT.2/1 + TCM.1/1

TMD.2/1 + SIT.1/1

TCM.2/1 + TMD.1/2

พฤหัสบดี  

 

SCM.2/1 + TCM.1/1

TCM.2/1 + TIT.1/1

TMD.2/2 + SCM.1/1

ศุกร์ TCM.2/1 + SCM.1/2

 

TMD.2/1 + TMD.1/2

SCM.2/1 + TMD.1/1

เสาร์