แสดง Couse Syllabus เทอม 1 ปีการศึกษา 2564

รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่อัพโหลด ดาวน์โหลด
 20204-2008  การสร้างเว็บไซต์  10-05-2564
 สฟ 101  เสริมคอมพิวเตอร์ช่างไฟฟ้า 1  12-05-2564
 สอ 101  เสริมคอมพิวเตอร์ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 1  12-05-2564
 สย 101  เสริมคอมพิวเตอร์ช่างยนต์ 1  12-05-2564
 20200-1004  พิมพ์ไทยเบื้องต้น  12-05-2564
 20204-2001  ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น  12-05-2564
 20204-2103  โปรแกรมตารางงาน  12-05-2564
 20201-2106  การประยุกต์โปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี  12-05-2564
 20204-2005  เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  12-05-2564
 20204-2004  หลักการเขียนโปรแกรม  12-05-2564
 20204-2004  หลักการเขียนโปรแกรม(EDL)  12-05-2564
 สย 101  เสริมคอมพิวเตอร์ช่างยนต์ 1(EDL)  12-05-2564
 20204-2001  ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น(EDL)  12-05-2564
 20001-2001  คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ  13-05-2564
 สม 101  เสริมคอมพิวเตอร์ช่างเมคคาทรอนิกส์ 1  14-05-2564
 20204-2109  การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์  20-05-2564
 20204-2110  โปรแกรมมัลติมีเดีย  20-05-2564
 สร 101  เสริมคอมพิวเตอร์ช่างกลโรงงาน 1(EDL)  20-05-2564
รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่อัพโหลด ดาวน์โหลด
 30204-2101  ธุรกิจดิจิทัลผ่านสื่อสังคมออนไลน์  11-05-2564
 30204-2404  การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  11-05-2564
 30204-2401  ออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้  12-05-2564
 30001-2001  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ (ช่างอุตสาหกรรม)  12-05-2564
 30900-0006  พิมพ์ดีดแบบสัมผัส  12-05-2564
 30128-0008  ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น  12-05-2564
 30001-2001  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ(นักพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์)  12-05-2564
 30001-2003  เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการอาชีพ  12-05-2564
 30901-2003  การพัฒนาระบบฐานข้อมูล  12-05-2564
 30901-1003  ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ  12-05-2564
 30128-0009  การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก  12-05-2564
 30204-0002  ระบบปฎิบัติการเบื้องต้น  12-05-2564
 30204-2001  พื้นฐานธุรกิจดิจิทัล  12-05-2564
 30204-8501  โครงงาน  12-05-2564
 30204-2104  อินเทอร์เน็ตสรรพสิ่งสำหรับธุรกิจดิจิทัล (IOT)  12-05-2564
 30900-0001  การโปรแกรมเว็บเบื้องต้น  12-05-2564
 30901-2109  การพัฒนาโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์พกพาขั้นสูง  12-05-2564
 30901-2123  การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Javascript  12-05-2564
 30204-2103  การพัฒนาเว็บไซต์ทางธุรกิจ  12-05-2564
 30204-2003  การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ  12-05-2564
 30204-2203  เทคโนโลยีสื่อเสมือนจริง (AR)  13-05-2564
 สย107  เสริมคอมพิวเตอร์ช่างยนต์1  13-05-2564
 สฟ107  เสริมคอมพิวเตอร์ช่างไฟฟ้ากำลังฯ1  13-05-2564
 สอ 107  เสริมคอมพิวเตอร์ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 1  13-05-2564
 สท 107  เสริมคอมพิวเตอร์ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม 1  13-05-2564
 30204-2205  ออกแบบคาแรคเตอร์  20-05-2564
 30901-1001  การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เชิงโครงสร้าง  20-05-2564
 30901-2402  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เกม  20-05-2564
 30204-2006  การสร้างแบรนด์ธุรกิจดิจิทัล  21-05-2564
 30204-2201  การออกแบบสื่อดิจิทัล  21-05-2564
 30204-2204  การผลิตสื่อมัลติมีเดียสำหรับธุรกิจดิจิทัล  21-05-2564