แสดง Couse Syllabus เทอม 1 ปีการศึกษา 2563

รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่อัพโหลด ดาวน์โหลด
 2204-2104  การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์  11-06-2563
 20201-2106  การประยุกต์โปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี  18-06-2563
 20204-2003  คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์  18-06-2563
 20200-1004  พิมพ์ไทยเบื้องต้น  18-06-2563
 สย 101  เสริมคอมพิวเตอร์ช่างยนต์ 1  18-06-2563
 20204-2001  ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น  18-06-2563
 20204-2004  หลักการเขียนโปรแกรม  18-06-2563
 2204-2003  เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  18-06-2563
 2001-2001  คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ  18-06-2563
 2204-2106  โปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอ  18-06-2563
 สฟ 101  เสริมคอมพิวเตอร์ช่างไฟฟ้า 1  18-06-2563
 20204-2103  โปรแกรมตารางงาน  18-06-2563
 สอ 101  เสริมคอมพิวเตอร์ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 1  18-06-2563
 2204-2009  การสร้างเว็บไซต์  18-06-2563
รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่อัพโหลด ดาวน์โหลด
 30204-2006  การสร้างแบรนด์ธุรกิจดิจิทัล  18-06-2563
 30001-2001  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ (ช่างอุตสาหกรรม)  18-06-2563
 3128-2006  การอออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์  18-06-2563
 30001-2003  เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการอาชีพ  18-06-2563
 30204-2001  พื้นฐานธุรกิจดิจิทัล  18-06-2563
 30204-0002  ระบบปฎิบัติการเบื้องต้น  18-06-2563
 3128 - 2005  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  18-06-2563
 3204-2006  วิเคราะห์และออกแบบระบบ  18-06-2563
 3204-8501  โครงการ  18-06-2563
 สย107  เสริมคอมพิวเตอร์ช่างยนต์1  18-06-2563
 สฟ107  เสริมคอมพิวเตอร์ช่างไฟฟ้ากำลังฯ1  18-06-2563
 สอ 107  เสริมคอมพิวเตอร์ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 1  18-06-2563
 สท 107  เสริมคอมพิวเตอร์ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม  18-06-2563
 30901-2123  การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Javascript  18-06-2563
 3901-8501  โครงการ  18-06-2563
 3128-2404  ระบบมัลติมีเดียบนเว็บ  09-07-2563
 30901-1001  การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เชิงโครงสร้าง  09-07-2563
 3128-2003  การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุบนระบบปฏิบัติการวินโดวส์  09-07-2563
 3204-2107  การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปบนอุปกรณ์พกพา  09-07-2563
 3901-2115  การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์มือถือ  09-07-2563
 30901-1003  ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ  09-07-2563
 3901-2003  การพัฒนาระบบฐานข้อมูล  09-07-2563
 3204-8501  โครงการ  09-07-2563
 30901-2001  โครงสร้างข้อมูลอัลกอริทึม  10-07-2563