แสดง Couse Syllabus เทอม 2 ปีการศึกษา 2562

รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่อัพโหลด ดาวน์โหลด
 สย 306  เสริมคอมพิวเตอร์ช่างยนต์ 6  08-10-2562
 2204-2005  คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา  10-10-2562
 3900-0009  เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  10-10-2562
 2204-2008  โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล  24-10-2562
 2204-2107  การเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด  24-10-2562
 2204-2105  โปรแกรมกราฟิก  25-10-2562
 2204-2111  อินเตอร์เน็ตเพื่องานธุรกิจ  25-10-2562
 2204-2007  การเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิด  25-10-2562
 สย 204  เสริมคอมพิวเตอร์ช่างยนต์ 4  26-10-2562
 สฟ 306  เสริมคอมพิวเตอร์ช่างไฟฟ้า 6  31-10-2562
 สอ 306  เสริมคอมพิวเตอร์ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 6  31-10-2562
 20200-1005  พิมพ์อังกฤษเบื้องต้น  02-11-2562
 2204-2001  คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ  02-11-2562
 20001-2001  คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ  15-11-2562
 3900-0003  การใช้โปรแกรมมัลติมีเดียในสาขางานอาชีพ  21-11-2562
รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่อัพโหลด ดาวน์โหลด
 3204-2001  การประกอบเครื่องคอมฯและการติดตั้งซอฟต์แวร์  10-10-2562
 3128-2007  การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก  10-10-2562
 3204-2101  การออกแบบพัฒนาโปรแกรม  24-10-2562
 3128-2001  ระบบปฏิบัติการ  24-10-2562
 3001-2001  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ(อุตสาหกรรม)  25-10-2562
 3204-2003  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  25-10-2562
 3901-2129  ปัญหาพิเศษเทคโนโลยีสารสนเทศ1  25-10-2562
 3204-8501  โครงการ  26-10-2562
 3901-2006  การออกแบบและพัฒนาเว็บไซด์  31-10-2562
 3901-2007  การพัฒนาเว็บด้วยเทคโนโลยีจาวา  31-10-2562
 3204-2109  การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  01-11-2562
 3901-2005  การโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยเทคโนโลยีจาวา  01-11-2562
 3204-2005  การออกแบบและพัฒนาเว็บไซด์  06-11-2562
 3000-1607  สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้  19-11-2562