แสดง Couse Syllabus เทอม 2 ปีการศึกษา 2562

รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่อัพโหลด ดาวน์โหลด
 สย 306  เสริมคอมพิวเตอร์ช่างยนต์ 6  08-10-2562
 2204-2005  คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา  10-10-2562
 3900-0009  เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  10-10-2562
รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่อัพโหลด ดาวน์โหลด
 3204-2001  การประกอบเครื่องคอมฯและการติดตั้งซอฟต์แวร์  10-10-2562
 3128-2007  การประยกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก  10-10-2562
 3128-2001  ระบบปฏิบัติการ  12-10-2562
 3901-1002  การโปรแกรมเว็บด้วยภาษา HTML  12-10-2562
 3128-2410  การประยุกต์ใช้งานมัลติมีเดีย  12-10-2562