แสดง Couse Syllabus เทอม 1 ปีการศึกษา 2562

รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่อัพโหลด ดาวน์โหลด
 2204-2006  พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมฯ  08-05-2562
 2204-2003  เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  20-05-2562
 2200-1006  พิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น  22-05-2562
 2204-2009  การสร้างเว็บไซต์  22-05-2562
รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่อัพโหลด ดาวน์โหลด
 3901-1002  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษา HTML  08-05-2562
 3128-2006  การอออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์  20-05-2562
 3901-1001  การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เชิงโครงสร้าง  21-05-2562
 3128-2003  การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุบนระบบปฏิบัติการวินโดวส์  21-05-2562
 3204-2107  การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปบนอุปกรณ์พกพา  22-05-2562
 3128-0004  ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์  22-05-2562
 3204-2001  การประกอบเครื่องคอมฯและการติดตั้งซอฟต์แวร์  22-05-2562
 3204-2006  วิเคราะห์และออกแบบระบบ  22-05-2562
 3901-2115  การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์มือถือ  22-05-2562