แสดง Couse Syllabus เทอม 1 ปีการศึกษา 2562

รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่อัพโหลด ดาวน์โหลด
 2200-1006  พิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น  22-05-2562
 2204-2009  การสร้างเว็บไซต์  22-05-2562
 2204-2106  โปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอ  30-05-2562
 2204-2002  ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น  31-05-2562
 สฟ 101  เสริมคอมพิวเตอร์ช่างไฟฟ้า 1  01-06-2562
 2204-2104  การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์  01-06-2562
 2204-2004  คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์  01-06-2562
 2001-2001  คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ  04-06-2562
 2204-2103  โปรแกรมตารางคำนวณ  08-06-2562
 2204-2006  พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมฯ  22-05-2562
 2201-2103  ประยุกต์โปรแกรมตารางงานเพื่อบัญชี  30-07-2562
รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่อัพโหลด ดาวน์โหลด
 3901-1001  การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เชิงโครงสร้าง  21-05-2562
 3128-2003  การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุบนระบบปฏิบัติการวินโดวส์  21-05-2562
 3204-2107  การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปบนอุปกรณ์พกพา  22-05-2562
 3128-0004  ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์  22-05-2562
 3204-2001  การประกอบเครื่องคอมฯและการติดตั้งซอฟต์แวร์  22-05-2562
 3204-2006  วิเคราะห์และออกแบบระบบ  22-05-2562
 3901-2115  การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์มือถือ  22-05-2562
 3001-2001  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ(อุตสาหกรรม)  24-05-2562
 3128-2404  ระบบมัลติมีเดียบนเว็บ  30-05-2562
 สฟ107  เสริมคอมพิวเตอร์ช่างไฟฟ้ากำลังฯ1  31-05-2562
 สท 107  เสริมคอมพิวเตอร์ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม 1  31-05-2562
 3901-2003  การพัฒนาระบบฐานข้อมูล  31-05-2562
 9100 - 0008  งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  31-05-2562
 3204-2002  การใช้โปรแกรมสำนักงานขั้นสูง  01-06-2562
 3900 - 0001  การใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูป  01-06-2562
 3001-2001  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ(บริหาร)  01-06-2562
 3128 - 2005  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  01-06-2562
 3128-0007  พื้นฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์  01-06-2562
 3128-0008  ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น  01-06-2562
 3901-1002  การโปรแกรมเว็บด้วยภาษา HTML  22-05-2562