แสดง Couse Syllabus เทอม 2 ปีการศึกษา 2561

รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่อัพโหลด ดาวน์โหลด
 สย 204  เสริมคอมพิวเตอร์ช่างยนต์ 4  24-10-2561
 2204-2111  อินเตอร์เน็ตเพื่องานธุรกิจ  24-10-2561
 2204-2001  คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ  25-10-2561
 สย 306  เสริมคอมพิวเตอร์ช่างยนต์ 6  26-10-2561
 สฟ 306  เสริมคอมพิวเตอร์ช่างไฟฟ้า 6  26-10-2561
 สอ 306  เสริมคอมพิวเตอร์ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 6  26-10-2561
 2204-2105  โปรแกรมกราฟิก  26-10-2561
 2204-2007  การเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิด  26-10-2561
 สย 204  เสริมคอมพิวเตอร์ช่างยนต์ 4  27-10-2561
 2204-2107  การเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด  27-10-2561
 สอ 102  เสริมคอมพิวเตอร์ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 2  27-10-2561
 2203-2103  การใช้เครื่องใช้สำนักงาน  27-10-2561
 2204-2008  โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล  30-10-2561
รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่อัพโหลด ดาวน์โหลด
 3901-2102  การโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยภาษาคอมพิวเตอร์เชิงวัตถุ  24-10-2561
 3204-2108  การใช้ระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ  24-10-2561
 3204-2002  การใช้โปรแกรมสำนักงานขั้นสูง  25-10-2561
 3204-2004  ระบบจัดการฐานข้อมูล  25-10-2561
 3901-2129  ปัญหาพิเศษเทคโนโลยีสารสนเทศ1  25-10-2561
 3204-2003  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  25-10-2561
 3901-2005  การโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยเทคโนโลยีจาวา  27-10-2561
 3128-1004  ระบบฐานข้อมูล  27-10-2561
 3204-2101  การออกแบบพัฒนาโปรแกรม  27-10-2561