แสดง Couse Syllabus เทอม 2 ปีการศึกษา 2560

รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่อัพโหลด ดาวน์โหลด
 2204-2107  การเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด  17-10-2560
 2204-2105  โปรแกรมกราฟิก  17-10-2560
 2204-2111  อินเตอร์เน็ตเพื่องานธุรกิจ  18-10-2560
 2204-2101  องค์ประกอบศิลป์สาหรับงานคอมพิวเตอร์  24-10-2560
 2204-2005  คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา  24-10-2560
 2203-2103  การใช้เครื่องใช้สำนักงาน  16-11-2560
 สอ 102  เสริมคอมพิวเตอร์ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 2  16-11-2560
 2203-2103  การใช้เครื่องใช้สำนักงาน  16-11-2560
 สย 204  เสริมคอมพิวเตอร์ช่างยนต์ 4  16-11-2560
รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่อัพโหลด ดาวน์โหลด
 3204-2101  การออกแบบพัฒนาโปรแกรม  17-10-2560
 3204-2005  การออกแบบและพัฒนาเว็บไซด์  18-10-2560
 3128-1004  ระบบฐานข้อมูล  19-10-2560
 3204-2003  การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย  19-10-2560
 3001-2001  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ(อุตสาหกรรม)  24-10-2560
 3204-2001  การประกอบเครื่องคอมฯและการติดตั้งซอฟต์แวร์  24-10-2560
 3204-2002  การใช้โปรแกรมสำนักงานขั้นสูง  01-11-2560
 3901-1003  ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ  01-11-2560
 3204-2004  ระบบจัดการฐานข้อมูล  22-02-2561