แสดง Couse Syllabus เทอม 1 ปีการศึกษา 2560

รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่อัพโหลด ดาวน์โหลด
 2204-2002  ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น  06-05-2560
 2204-2006  พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมฯ  17-05-2560
 2204-2106  โปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอ  17-05-2560
 2001-2001  คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ  22-05-2560
 2204-2104  การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์  22-05-2560
 สฟ 101  เสริมคอมพิวเตอร์ช่างไฟฟ้า 1  22-05-2560
 สอ 101  เสริมคอมพิวเตอร์ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 1  22-05-2560
 2204-2009  การสร้างเว็บไซต์  23-05-2560
 2204-2103  โปรแกรมตารางคำนวณ  23-05-2560
 สย 101  เสริมคอมพิวเตอร์ช่างยนต์ 1  25-05-2560
 2201-2103  ประยุกต์โปรแกรมตารางงานเพื่อบัญชี  26-05-2560
รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่อัพโหลด ดาวน์โหลด
 3204-2001  การประกอบเครื่องคอมฯและการติดตั้งซอฟต์แวร์  03-05-2560
 3128-2005  การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ1 (ช่างฯ)  06-05-2560
 3128-0004  ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์  17-05-2560
 3128-1004  ระบบฐานข้อมูล  22-05-2560
 3204-2002  การใช้โปรแกรมสำนักงานขั้นสูง  22-05-2560
 3204-2106  การพัฒนาเว็บไซต์ในงานธุรกิจ  23-05-2560
 3204-2007  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  23-05-2560
 3001-2001  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ(บริหาร)  24-05-2560
 3001-2001  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ(บริหาร)  24-05-2560
 3001-2001  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ(บริหาร)  24-05-2560
 3204-2006  วิเคราะห์และออกแบบระบบ  24-05-2560
 สท 107  เสริมคอมพิวเตอร์ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม 1  26-05-2560