1. จงแสดงการวิเคราะห์งาน  เพื่อตัดเกรดนักศึกษา
  -ป้อนคะแนนสอบทั้งหมดเข้ามาทางคีย์บอร์ด
  ถ้าคะแนนสอบทั้งหมด อยู่ในช่วง 0 – 49 คะแนน ให้เกรด 0
  ถ้าคะแนนสอบทั้งหมด อยู่ในช่วง 50 – 59 คะแนน ให้เกรด 1
  ถ้าคะแนนสอบทั้งหมด อยู่ในช่วง 60 – 69 คะแนน ให้เกรด 2
  ถ้าคะแนนสอบทั้งหมด อยู่ในช่วง 70 – 79 คะแนน ให้เกรด 3
  ถ้าคะแนนสอบทั้งหมด อยู่ในช่วง 80 – 100 คะแนน ให้เกรด 4
  ผลการรันโปรแกรมที่ครูต้องการ
  จงใส่คะแนนสอบทั้งหมด => 35
  เกรด = 0

  ———————————————————————————-
  จงใส่คะแนนสอบทั้งหมด => 56
  เกรด = 1

  ———————————————————————————-
  จงใส่คะแนนสอบทั้งหมด => 64
  เกรด = 2

  ———————————————————————————-
  จงใส่คะแนนสอบทั้งหมด => 75
  เกรด = 3

  ———————————————————————————-
  จงใส่คะแนนสอบทั้งหมด => 90
  เกรด = 4

  ———————————————————————————-
 1. จงแสดงการวิเคราะห์งาน  เพื่อตัดเกรดนักศึกษา (ปรับปรุงโจทย์เพิ่มเติมจากข้อที่ 1)
  – ป้อนคะแนนสอบกลางภาค          คะแนนเต็ม 50 คะแนน
  – ป้อนคะแนนสอบปลายภาค         คะแนนเต็ม 50 คะแนน
  – แล้วคำนวณหาคะแนนรวมทั้งหมด
  ถ้าคะแนนสอบทั้งหมด อยู่ในช่วง 0 – 49 คะแนน ให้เกรด 0
  ถ้าคะแนนสอบทั้งหมด อยู่ในช่วง 50 – 59 คะแนน ให้เกรด 1
  ถ้าคะแนนสอบทั้งหมด อยู่ในช่วง 60 – 69 คะแนน ให้เกรด 2
  ถ้าคะแนนสอบทั้งหมด อยู่ในช่วง 70 – 79 คะแนน ให้เกรด 3
  ถ้าคะแนนสอบทั้งหมด อยู่ในช่วง 80 – 100 คะแนน ให้เกรด 4
  ผลการรันโปรแกรมที่ครูต้องการ
  จงใส่คะแนนสอบกลางภาค => 30
  จงใส่คะแนนสอบปลายภาค => 19
  คะแนนรวม = 49 คะแนน
  เกรด = 0

  ———————————————————————————-
  จงใส่คะแนนสอบกลางภาค => 20
  จงใส่คะแนนสอบปลายภาค => 32
  คะแนนรวม = 52 คะแนน
  เกรด = 1

  ———————————————————————————-
  จงใส่คะแนนสอบกลางภาค => 30
  จงใส่คะแนนสอบปลายภาค => 34
  คะแนนรวม = 64 คะแนน
  เกรด = 2

  ———————————————————————————-
  จงใส่คะแนนสอบกลางภาค => 40
  จงใส่คะแนนสอบปลายภาค => 35
  คะแนนรวม = 75 คะแนน
  เกรด = 3

  ———————————————————————————-
  จงใส่คะแนนสอบกลางภาค => 30
  จงใส่คะแนนสอบปลายภาค => 50
  คะแนนรวม = 80 คะแนน
  เกรด = 4

  ———————————————————————————-
 1. จงแสดงการวิเคราะห์งาน  เพื่อตัดเกรดนักศึกษา (ปรับปรุงโจทย์เพิ่มเติมจากข้อที่ 2)
  – ป้อนคะแนนสอบครั้งที่ 1        คะแนนเต็ม 5 คะแนน
  – ป้อนคะแนนสอบครั้งที่ 2        คะแนนเต็ม 5 คะแนน
  – ป้อนคะแนนสอบครั้งที่ 3        คะแนนเต็ม 5 คะแนน
  – ป้อนคะแนนสอบครั้งที่ 4        คะแนนเต็ม 5 คะแนน
  – ป้อนคะแนนสอบครั้งที่ 5        คะแนนเต็ม 5 คะแนน
  – ป้อนคะแนนสอบครั้งที่ 6        คะแนนเต็ม 5 คะแนน
  – ป้อนคะแนนสอบครั้งที่ 7        คะแนนเต็ม 5 คะแนน
  – ป้อนคะแนนสอบกลางภาค     คะแนนเต็ม 15 คะแนน
  – ป้อนคะแนนสอบกิจนิสัย         คะแนนเต็ม 30 คะแนน
  – ป้อนคะแนนสอบปลายภาค     คะแนนเต็ม 20 คะแนน
  – แล้วคำนวณหาคะแนนรวมทั้งหมด
  ถ้าคะแนนสอบทั้งหมด อยู่ในช่วง 0 – 49 คะแนน ให้เกรด 0
  ถ้าคะแนนสอบทั้งหมด อยู่ในช่วง 50 – 59 คะแนน ให้เกรด 1
  ถ้าคะแนนสอบทั้งหมด อยู่ในช่วง 60 – 69 คะแนน ให้เกรด 2
  ถ้าคะแนนสอบทั้งหมด อยู่ในช่วง 70 – 79 คะแนน ให้เกรด 3
  ถ้าคะแนนสอบทั้งหมด อยู่ในช่วง 80 – 100 คะแนน ให้เกรด 4
  ผลการรันโปรแกรมที่ครูต้องการ
  จงใส่คะแนนสอบครั้งที่ 1 => 3
  จงใส่คะแนนสอบครั้งที่ 2 => 3
  จงใส่คะแนนสอบครั้งที่ 3 => 4
  จงใส่คะแนนสอบครั้งที่ 4 => 4
  จงใส่คะแนนสอบครั้งที่ 5 => 2
  จงใส่คะแนนสอบครั้งที่ 6 => 5
  จงใส่คะแนนสอบครั้งที่ 7 => 3
  จงใส่คะแนนสอบกลางภาค => 8
  จงใส่คะแนนสอบกิจนิสัย => 23
  จงใส่คะแนนสอบปลายภาค => 12
  คะแนนรวม = 67 คะแนน
  เกรด = 2

  ———————————————————————————-
 1. จงแสดงการวิเคราะห์งาน โจทยฺ์ล็อกประตูบ้าน
  – ป้อนรหัสผ่านเข้ามาทางคีย์บอร์ด
  ถ้า รหัสผ่านที่ป้อนเข้ามา เป็น A123456  ให้แสดงคำว่า  เข้าบ้านได้
  ถ้า รหัสผ่านที่ป้อนเข้ามา เป็น ฺB123456  ให้แสดงคำว่า  เข้าบ้านได้
  ถ้า รหัสผ่านที่ป้อนเข้ามา เป็น C123456  ให้แสดงคำว่า  เข้าบ้านได้
  ถ้า รหัสผ่านที่ป้อนเข้ามา ไม่ใช่ 3 รหัสนี้ให้แสดงคำว่า  คุณไม่ได้เป็นสมาชิกของบ้านนี้ เข้าบ้านไม่ได้
  ผลการรันโปรแกรมที่ครูต้องการ
  จงใส่รหัสผ่าน => A123456
  เข้าบ้านได้

  ———————————————————————————-
  จงใส่รหัสผ่าน => B123456
  เข้าบ้านได้

  ———————————————————————————-
  จงใส่รหัสผ่าน => C123456
  เข้าบ้านได้

  ———————————————————————————-
  จงใส่รหัสผ่าน => 56789
  คุณไม่ได้เป็นสมาชิกของบ้านนี้ เข้าบ้านไม่ได้

  ———————————————————————————-
 1. จงแสดงการวิเคราะห์งาน ตรวจสอบตัวเลขที่ป้อนเข้ามา เป็นเลขคู่ หรือ เลขคี่  (โจทย์พิเศษ)
  – ป้อนตัวเลขเข้ามาทางคีย์บอร์ด
  แล้วตรวจสอบว่า
  ถ้าเป็นเลขคู่   ให้แสดงคำว่า เลขคู่
  ถ้าเป็นเลขคี่   ให้แสดงคำว่า เลขคี่
  ผลการรันโปรแกรมที่ครูต้องการ
  จงใส่ตัวเลข => 12
  เลขคู่

  ———————————————————————————-
  จงใส่ตัวเลข => -3
  เลขคี่

  ———————————————————————————-
  จงใส่ตัวเลข => 0
  เลขคู่

  ———————————————————————————-
 1. จงแสดงการวิเคราะห์งาน ตรวจสอบตัวเลขที่ป้อนเข้ามา เป็นจำนวนเต็มลบ  หรือ จำนวนเต็มบวก หรือ จำนวนเต็มศูนย์   (โจทย์พิเศษ)
  – ป้อนตัวเลขเข้ามาทางคีย์บอร์ด
  แล้วตรวจสอบว่า
  ถ้าเป็นจำนวนเต็มศูนย์ ให้แสดงคำว่า จำนวนเต็มศูนย์
  ถ้าเป็นจำนวนเต็มลบ ให้แสดงคำว่า จำนวนเต็มลบ
  ถ้าเป็นจำนวนเต็มบวก ให้แสดงคำว่า จำนวนเต็มบวก
  ผลการรันโปรแกรมที่ครูต้องการ
  จงใส่ตัวเลข => 0
  จำนวนเต็มศูนย์

  ———————————————————————————
  จงใส่ตัวเลข => -5
  จำนวนเต็มลบ

  ———————————————————————————
  จงใส่ตัวเลข => 8
  จำนวนเต็มบวก

  ———————————————————————————