1. จงแสดงการวิเคราะห์งาน
  กำหนดให้ป้อนคะแนนสอบเข้ามา แล้วตรวจสอบว่า สอบผ่าน หรือ สอบไม่ผ่าน
  โดยมีเงื่อนไขว่า
  ถ้าคะแนนสอบ ตั้งแต่ 50 คะแนนขึ้นไป
  ถ้าใช่ ให้แสดงคำว่า สอบผ่าน
  ถ้าไม่ใช่ ให้แสดงคำว่า สอบไม่ผ่าน
  ผลการรันโปรแกรมที่ครูต้องการ
  จงใส่คะแนนสอบ => 60
  สอบผ่าน

  ————————————————————————–
  จงใส่คะแนนสอบ => 49
  สอบไม่ผ่าน

  ————————————————————————–
  จงใส่คะแนนสอบ => 50
  สอบผ่าน

  ————————————————————————–
 1. จงแสดงการวิเคราะห์งาน คำนวณหาจำนวนเงินที่ลูกค้าต้องจ่ายราคาส้มที่ซื้อ
  กำหนดให้ป้อน จำนวนส้มที่ซื้อเข้ามา แล้วตรวจสอบว่า
  ถ้าซื้อส้ม ตั้งแต่ 5 กิโลกรัมขึ้นไป
  ถ้าใช่ คิดราคาส้มกิโลกรัมละ 70 บาท
  ถ้าไม่ใช่ คิดราคาส้มกิโลกรัมละ 80 บาท
  ผลการรันโปรแกรมที่ครูต้องการ
  จงใส่จำนวนส้มที่ซื้อ (กิโลกรัม) => 10
  จำนวนเงินที่ลูกค้าต้องจ่ายราคาส้ม = 700 บาท

  ————————————————————————–
  จงใส่จำนวนส้มที่ซื้อ (กิโลกรัม) => 4
  จำนวนเงินที่ลูกค้าต้องจ่ายราคาส้ม = 320 บาท

  ————————————————————————–
  จงใส่จำนวนส้มที่ซื้อ (กิโลกรัม) => 5
  จำนวนเงินที่ลูกค้าต้องจ่ายราคาส้ม = 350 บาท

  ————————————————————————–