1. จงแสดงการวิเคราะห์งาน คำนวณหาเงินเดือนคงเหลือ ตามโจทย์ที่กำหนดให้ด้านล่าง