ให้ออกแบบหน้าจอตามภาพ และเมื่อกดปุ่มไหนให้มีเสียงโน๊ตตัวนั้นดังขึ้นมา