รหัส              3204-2107                 วิชา            การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปบนอุปกรณ์พกพา         

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1. เข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีพกพา

2. มีทักษะการใช้โปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์พกพา

 3. มีคุณลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ และเจตคติที่ดีในวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการเทคโนโลยีอุปกรณ์พกพา

2. มีทักษะการใช้โปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์พกพา

คำอธิบายรายวิชา

                        ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเทคโนโลยีพกพา ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์พกพา (Mobile Devices) ลักษณะเฉพาะทางของโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์พกพา (Mobile Application) การ ใช้โปรแกรมประยุกต์ประเภทต่าง ๆ และการธุรกรรมบนอุปกรณ์พกพา กรณีศึกษา 3204

สัปดาห์ที่เนื้อหาการเรียนการสอน
1การใช้งาน android studio เบื้องต้น
2ออกแบบหน้าจอด้วย Linear Layout
3ออกแบบหน้าจอด้วย Relative Layout
4ออกแบบหน้าจอด้วย Containt Layout
5ออกแบบหน้าจอให้รองรับ ทั้งแนวตั้งแนวนอน
6การเขียน Event เบื้องต้น
7การใช้งาน view ต่างๆ
8การใช้งาน Intents
9สอบกลางภาค
10การสร้าง Listview
11การสร้าง Gridview
12บันทึกข้อมูลด้วย shared preference
13การเก็บข้อมูลด้วย sqlite
14การเก็บข้อมูลด้วย sqlite
15การเก็บข้อมูลผ่าน web service
16การเก็บข้อมูลผ่าน web service
17 การเก็บข้อมูลผ่าน web service
18 สอบปลายภาค