ข้อควรระวัง

ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้ามาในห้องเรียนคอมพิวเตอร์เด็ดขาด

ห้ามนำอุปกรณ์ใดๆ ออกนอกห้องคอมพิวเตอร์
โดยเด็ดขาด

เมื่อพบปัญหาใดๆ ให้รีบแจ้งผู้ดูแลประจำห้องทันที