อ.วสันต์ ศรีบัว

ตำแหน่ง : อาจารย์แผนกคอมพิวเตอร์

สำเร็จการศึกษา :  ปริญญาตรี 

สาขาวิชา : วิศวกรรมไฟฟ้า

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต(ค.อ.บ.)

มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

คติประจำตัว : ทำให้เต็มที่แล้วสิ่งที่ดีจะตามมาเอง