อ.พันธุ์ธัช บัวรุ่งสวัสดิ์

 

ตำแหน่ง : อาจารย์แผนกคอมพิวเตอร์
สำเร็จการศึกษา :  ปริญญาโท
สาขาวิชา : เทคโนโลยีสารสนเทศ แขนงการพัฒนาระบบสมัยใหม่
วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต(วท.ม.)
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
คติประจำตัว : สนุกกับสิ่งที่ทำ แต่ไม่ทำเป็นเรื่องสนุก