อ.ขวัญจิต สันติสถาพรสุข

 

ตำแหน่ง : อาจารย์แผนกคอมพิวเตอร์

สำเร็จการศึกษา :  ปริญญาตรี 

สาขาวิชา : วิทยาการคอมพิวเตอร์

วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตร์บัณฑิต(วท.บ.)

มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

คติประจำตัว : สติมา ปัญญาเกิด