อ.สุทิน พยนต์เลิศ

 

ตำแหน่ง : หัวหน้าภาคคอมพิวเตอร์

สำเร็จการศึกษา :  ปริญญาโท 

สาขาวิชา : เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต(คอ.ม.)

มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คติประจำตัว : ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว